Suomessa osataan puhdistaa tehokkaasti jätevettä

Jätevesi sisältää valtavasti ravinteita, kiintoainetta, orgaanista ainetta, erilaisia patogeenejä, lääkeaineiden ja myrkyllisten aineiden jäänteitä, sekä liuenneita mineraaleja. Niiden puhdistaminen vedestä on ihmisenkin terveyden kannalta tärkeää. Etenkin ravinteiden puhdistaminen on tärkeää, koska suomalaiset järvet ovat helposti rehevöityviä. Puhdistettu jätevesi kun lasketaan takaisin vesistöön. Tämän takia Suomessa panostetaan jäteveden puhdistuksen tehokkuutteen.

Jäteveden puhdistamisen seuraamisena käytetään joitain vedenlaadun arvoa kuvaavia muuttujia, kuten kokonaistypen ja -fosforin konsentraatioita, kiintoaineen konsentraatiota, sekä kemiallisen ja biologisen hapenkulutuksen konsentraatiota. Typpi ja fosfori ovat minimiravinteita, joiden laskeminen vesistöön aiheuttaa autotrofien, eli yhteyttävien levien ja kasvien biomassan kasvun kautta rehevöitymistä. Biologinen- ja kemiallinen hapenkulutus puolestaan kuvaavat kuinka paljon vedessä on orgaanista ainetta, jota mikrobit ja kemialliset reaktiot voivat hajottaa, kuluttaen vedestä samalla happea. Kiintoaine kuvaa sitä, kuinka paljon vedessä on kiinteitä eloperäisiä partikkeleita.

Puhdistustehokkuuden säätely Suomessa ja EU:ssa

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustehokkuudelle on asetettu EU-direktiivissä minimitaso, jolla jätevesi tulee puhdistaa eri aineista. Erityisesti typen puhdistuksen tehokkuutta on painostettu kehitettävän EU:n suunnalta. Tämä on erikoista siinä mielessä, että Suomessa fosfori on vesistöjen minimiravinne, jolloin sen poistaminen jätevedestä on tärkeämpää kuin typen.

Toisaalta Suomella on EU-direktiivejä tiukemmat säädökset vedenpuhtauden tasosta, ja se on huomattavasti tiukempi kuin muissa EU-maissa. Vaadittavat puhdistustasot kuitenkin määritellään jokaiselle jätevedenpuhdistamolle erikseen, sillä eri alueilla on erilaiset vesistöt, joista osa on toisia herkempiä saastumiselle. Myös volyymit jätevedenpuhdistamoilla vaihtelevat isojen kaupunkien ja pienien kuntien välillä. Yleisesti suurempien kaupunkien jätevedenpuhdistamoiden puhdistustehokkuus pitää olla korkeampi kuin niiden, jotka käsittelevät pienemmän väestön jätevedet.

Erään keskikokoisen jätevedenpuhdistamon lupaehdon puhdistustehokkuudet, eli niiden puhdistamisen raja-arvot vedenlaadullisille muuttujille ovat:

  • Biologinen hapenkulutus 70 %
  • Kemiallinen hapenkulutus 75 %
  • Kokonaisfosfori 80 %
  • Kokonaistyppi 70 %
  • Kiintoaine 90 %

Suomessa on tehokas jätevedenpuhdistus

Tehokkuus vaihtelee vaadittavan puhdistustehokkuuden, jäteveden volyymin ja laadun, sekä jätevedenpuhdistamon käytössä olevan puhdistuslaitteiston mukaan. Suomessa kuitenkin on yleisesti laadukas jäteveden puhdistamisen taso. Suomessa jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen puhdistustehokkuus on biologisen hapenkulutuksen osalta 97 %, kokonaisfosforin osalta 95 %, ja kokonaistypen osalta vain 56 %.

Kokonaistyppi on siis näistä selvästi vaikeiten poistettava yhdiste. Sen korkeampi puhdistustehokkuus on mahdollinen, mutta se vaatii suuria investointeja. Erityisesti rannikkoseudun jätevedenpuhdistamoilla typen poistaminen on tärkeää, koska Itämeren minimiravinne on typpi, toisin kuin Suomen sisävesillä. EU-direktiivit määräävät, että Suomalaisten jätevedenpuhdistamoiden typen poistotehokkuus tulisi nostaa 70 %:n.

Lääkeaineiden jäämiä Suomessa pystytään poistamaan tehokkaasti, nimittäin noin 92 %, ja joissain tapauksissa vielä tehokkaammin. Suurten kaupunkien jätevedestä pystytään tutkimaan kaupungin huumausaineiden käyttöä, sillä osa niistä päätyy aina jäteveteen. Muun muassa Helsingin jätevedestä löydetään huomattavasti suurempia huumausaineiden jäännepitoisuuksia verrattuna muihin Suomen kaupunkeihin. Jäämiä huumausaineista esiintyy erityisen paljon viikonloppuisin.

Helsingin Viikissä sijaitseva jätevedenpuhdistamo on yksi Suomen tehokkaimmista puhdistamoista. Se käsittelee 800 000 ihmisen jätevedet vuoden jokaisena päivänä, ollen Pohjoismaiden suurin jätevedenpuhdistamo. Sen puhdistustehokkuus biologisen hapenkulutuksen osalta on yli 95 %, kokonais fosforin osalta myös yli 95%, kokonaistypen osalta yli 80%, ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta yli 85 %. Typen puhdistamisessa laitos on siis selvästi tehokkaampi kuin Suomen keskimääräisellä jätevedenpuhdistamolla.